How to install TZ Portfolio Plus Portfolio with Elegant Style?

  • Go to Administrator >> Modules >> Extensions >> New a module >> TZ Portfolio Plus Portfolio
  • Find Template option >> Choose "elegant - Default"