How to install TZ Portfolio Plus Carousel with Folio Style?

  • Go to Administrator >> Modules >> Extensions >> New a module >> TZ Portfolio Plus Carousel
  • Find Template option >> Choose "folio - Default"